HWCALC V3.3 (V1 + V2 + V3 algo), fixed 201 bug

IMEI: 358858471568452

Unlock (V1):   34746404
Unlock (V2):   35657761  
Unlock (V3/201): 47729862  
Flash:      50446723

(c) SERGEY/MKL 2010 - 2014